Lankytinos vietosMuziejus atominis bunkeris

Kaunas

www.atominisbunkeris.lt

https://m.youtube.com/watch?v=BdO_I4XkbeQ

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012550177/atrask_lietuva_2016-02-13_15_05

Karo paveldo muziejus Atominis bunkeris įkurtas 6 metrai po žeme – sovietmečio civilinės saugos slėptuvėje. Interaktyviame Atominiame bunkeryje rasite išskirtinius veikiančius technikos eksponatus: Pirmojo pasaulinio karo, tarpukario, Antrojo pasaulinio, Šaltojo karo ir dabartinių laikų. Galėsite susipažinti su požeminės sovietinės kariuomenės vadaviete bei civilinės saugos technikos vystymosi raidos ekspozicija. Bunkeryje gausu mobilių cheminių laboratorijų, sirenų, nešiojamų prietaisų, skirtų nustatyti radiacinę ir cheminę aplinką, bei didelė apsisaugojimo priemonių nuo daugelio pavojų įvairovė.

Čia didžiausia dujokaukių ir uždaro ciklo kvėpavimo aparatų kolekcija Baltijos šalyse. Visos Lietuvos ir Vokietijos kariuomenių bei kitų pasaulio šalių dujokaukės. Surinkta įspūdinga kolekcija: autonominės elektrinės, sprogdinimo mašinėlės, minų ieškikliai, lėktuvų juodosios dėžės bei gelbėjimosi priemonės, karinė nardymo įranga, medicinos instrumentai bei medikamentai, radijo imtuvai, siųstuvai, pelengatoriai, telefonai, komutatoriai, ryšių pultai. Kolekciją papildo miniatiūrinės radijo stotys, kodavimo įrengimai, slapti įrašinėjimo prietaisai, slapta fototechnika ir kita sekimo įranga, kuri buvo naudojama GRU, KGB, kontržvalgybos ir kitų įslaptintų tarnybų, naudojusių grifą „slaptai“.

The Military Heritage Museum Atomic Bunker was founded 6 meters underground – in the Soviet civil protection shelter. The Interactive Atomic Bunker has exceptional operating machinery exhibits: from the First World War, the interwar period, the Second World War, the Cold War and the present times. Explore the underground command post of the Soviet Army and the exposition of technical developments of civil protection. The bunker has a number of mobile chemical laboratories, sirens, portable devices for detection of radiation and chemical contamination, as well as a protection measures against the variety of hazards.

It has the largest collection of gas masks and closed-circuit breathing apparatuses in the Baltic countries; gas masks of the Lithuanian and German armies and other countries of the world. There is an impressive collection: autonomous power stations, blasting machines, mine detectors, aircraft black boxes and rescue equipment, military diving equipment, medical instruments and pharmaceuticals, radio receivers, transmitters, direction finders, phones, switches, communications consoles. The collection also includes miniature radio stations, coding equipment, cigarette recording devices, secret digital photo cameras and other surveillance equipment that was used by the GRU, KGB, counterintelligence and other secret services that are designated as “classified”.

Der sechs Meter unter der Erdoberfläche befindliche Atombunker, heute Militärmuseum, wurde einst von den Sowjets als geheime Zuflucht für Zivilisten erbaut. In dem interaktiven Bunker befinden sich funktionsfähige technische Anlagen für besondere Verwendungszwecke aus dem ersten Weltkrieg, der Zwischenkriegszeit, dem zweiten Weltkrieg, der Periode des Kalten Krieges und der Gegenwart. Sie können ein unterirdisches Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte sowie eine Ausstellung über die Entwicklungsgeschichte der Zivilschutztechnik besichtigen. Außerdem gibt es im Bunker mobile Chemielabors, Sirenen, tragbare Geräte zum Nachweis von Strahlung oder chemischen Kampfstoffen sowie eine große Auswahl an Sicherheitseinrichtungen für verschiedenste Gefahrensituationen.

Hier befinden sich auch die größte Sammlung von Kreislaufatemgeräten des Baltikums sowie sämtlichen Gasmasken der litauischen und deutschen Streitkräfte und anderer Länder. Ein anderer Teil der beeindruckenden Sammlung präsentiert Generatoren, Sprengmaschinen, Minensuchgeräte, Flugschreiber und Rettungsausrüstungen, militärische Tauschausrüstungen, medizinische Instrumente und Medikamente, Radioempfänger, Sender, Peiler, Telefone, Kommutatoren und Kommunikationspulte. Die Sammlung wird ergänzt durch Miniatur-Radiosender, Kodiergeräte sowie geheime Aufzeichnungsgeräte, Kameras und Abhörgeräte, die von GRU, KGB, der Spionageabwehr und anderen Geheimdiensten eingesetzt wurden.

Muzeum Dziedzictwa Wojennego Bunkier Atomowy jest położone 6 metrów pod ziemią - w schronie obrony cywilnej z okresu sowieckiego. W interaktywnym Bunkrze Atomowym można obejrzeć wyjątkowe wciąż działające eksponaty techniczne: z I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, Zimnej wojny oraz współczesne. Będą mogli Państwo zapoznać się ze sztabem podziemnego wojska sowieckiego oraz ekspozycją rozwoju techniki obrony cywilnej. W Bunkrze zlokalizowane są mobilne laboratoria chemiczne, syreny, urządzenia przenośne, przeznaczone do pomiaru promieniowania i skażenia chemicznego środowiska oraz duża różnorodność środków ochrony przed licznymi zagrożeniami.

Została tu zgromadzona największa w krajach bałtyckich kolekcja masek przeciwgazowych oraz aparatów oddechowych o obiegu zamkniętym. Wszystkie maski przeciwgazowe wojska litewskiego i niemieckiego oraz innych krajów świata. Zebrano pokaźną kolekcję: elektrowni autonomicznych, detonatorów, wykrywaczy min, czarnych skrzynek samolotów oraz środków ratowniczych, wojskowego sprzętu nurkowego, instrumentów medycznych oraz leków, odbiorników radiowych, nadajników, żyroskopów, telefonów, komutatorów, konsoli komunikacyjnych. Kolekcję uzupełniają miniaturowe stacje łączności radiowej, urządzenia kodujące, tajne urządzenia rejestrujące, tajny sprzęt fotograficzny i inny sprzęt do śledzenia, używany przez GRU, KGB, kontrwywiad i inne tajne służby, stosujące gryf "tajne".


www.atominisbunkeris.lt